Os retos de Migra Miño-Minho

Os retos de Migra Miño-Minho

Na zona de intervención do proxecto existe unha notable perda de calidade do hábitat e de aúgalas superficies da conca do Miño, que unido á sobreexplotación dos recursos pesqueiros das diferentes especies migradoras (especialmente anguía e lamprea) supoñen un importante risco ambiental, cunha clara incidencia na economía local da zona e que tamén pon en risco un elemento básico da identidade cultural e histórica local compartida a ambos os dous lados da fronteira en relación ao aproveitamento destes recursos pesqueiros.

Os retos para conseguir coa implantación do Proxecto Migra-Miño son coherentes cos obxectivos territoriais da área de cooperación fundamentándose nos seguintes aspectos:

Reto 1: Mellorar o estado de conservación do hábitat fluvial da conca do río Miño no seu tramo internacional a partir dun plan de intervención conxunta que contribúa á mellora das poboacións de peixes migradores. Este reto está en liña coa obxectivos da área de cooperación de mellorar a calidade das augas superficiais, en especial daquelas áreas naturais de alto valor ecolóxico ou incluídas na Rede Natura 2000. Na área de intervención do proxecto localízanse 5 espazos da Rede Natura 2000 (ZEC Baixo Miño (ES1140007), ZEC Río Tea (ES1140006), Río Minho (PTCON0019), Corno do Bico (PTC0 N0040) e Estuarios dous Ríos Minho e Coura (PTZE0001).

Reto 2: Articular medidas de xestión conxunta de pesca fluvial na conca do río Miño no seu tramo internacional. Este reto supón dar cumprimento á obxectivo da área de cooperación de traballar na xestión conxunta das concas fluviais, neste caso orientado a unha regulación conxunta da conca do río Miño desde o punto de vista da explotación dos recursos pesqueiros comúns, especialmente salmón, anguía e lamprea, que son a base dunha actividade local moi relevante e que lle dá á zona unha identidade local singular e compartida.

Reto 3: Reforzar e mellorar o estado de conservación das poboacións dos peixes migradores no río Miño. Por primeira vez, preténdese compartir estratexias e accións en favor das especies migradoras baixo o enfoque de aplicar medidas de conservación comúns e coordinadas da conca internacional. Desta maneira refórzase o reto da xestión piscícola conxunta, que ademais de ter un beneficio ambiental contribúe a reforzar unha actividade económica básica na zona de intervención.

Reto 4: Avaliar obxectivamente o impacto das estratexias conxuntas implementadas para a mellora do estado de conservación do hábitat e das especies de peces migradores na conca internacional do río Miño. Tamén é un reto do proxecto establecer procedementos comúns e levar a cabo as accións necesarias para avaliar o grao de impacto na mellora do estado de conservación das especies de peixes migradores, o que reforza aínda máis a estratexia de cooperación conxunta entre as institucións con competencias na materia entre Galicia e o Norte de Portugal e contribúe a sentar as bases para a elaboración de instrumentos de planificación e ordenación dos espazos naturais e dos recursos ambientais.

“Este proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020″