Principios horizontais

barra-colores

 

Desenvolvemento Sustentable

barra-colores

A mellora do medio ambiente e o desenvolvemento sustentable constitúen a razón principal do proxecto. A través do mesmo apóiase a conservación e a protección do medio ambiente mediante a mellora do estado de conservación dos hábitats fluviais e das especies de peces migradores da subcuenca internacional do río Miño. Esta mellora materialízase en accións e intervencións concretas na recuperación da hidromorfología de varios ríos afluentes do Miño e en accións concretas de conservación de peixes migradores. Todas elas son actividades de protección da biodiversidade e dos ecosistemas fluviais do río Miño.

Por outra banda o desenvolvemento sustentable no ámbito de intervención vese reforzado debido a que MIGRA MIÑO MINHO contribuirá notablemente a un aproveitamento máis racional dos recursos piscícolas fluviais, que son un dos elementos máis singulares da economía e as tradicións histórico – culturais da zona fronteiriza do Miño.

Igualdade entre homes e mulleres

barra-colores

Dentro do proxecto Migra Miño Minho contémplase o principio de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes mediante un dobre enfoque, por unha banda, empregando medidas de transversalidade, e por outro, potenciando accións específicas ou positivas.

Este principio de igualdade debe integrarse, por tanto, no deseño e execución de todas as políticas e accións públicas; neste sentido, toda acción, obxectivo e indicador propostos, contribuirá á promoción da igualdade de oportunidades, segundo o ordenamento xurídico vixente.

En canto á estratexia de comunicación, velarase pola observancia e aplicación do principio de igualdade mediante a adopción dun enfoque de xénero na mesma. Este marco horizontal establece medidas para favorecer a xeración de coñecemento, desenvolver e adecuar as estatísticas e investigacións, promover a formación e a sensibilización logrando, así, a integración efectiva do principio de igualdade.

Oportunidades e non discriminación

barra-colores

Por parte dos socios aplícase un código ético en coherencia cos principios transversais dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos. Segundo o Regulamento de Disposicións comúns os Estados membros e a Comisión velarán por que se teñan en conta e promóvanse a igualdade entre homes e mulleres e a integración da perspectiva de xénero ao longo da preparación e a execución dos programas, entre o que se inclúe o que se refire ao seguimento, a presentación de informes e a avaliación.

Os Estados membros e a Comisión tomarán as medidas oportunas para evitar calquera discriminación por razón de sexo, raza ou orixe étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual durante a preparación e execución dos programas. En particular, durante a preparación e aplicación dos programas terase en conta a accesibilidade para as persoas con discapacidade.

.