Resultados Esperados

barra-colores

Principais Resultados do Proxecto

barra-colores
  • Un conxunto de obstáculos fluviais eliminados ou permeabilizados: demolición de azudes, pasos piscícolas ou azud desmontable. Permitirá dar continuidade lonxitudinal e lateral das canles, aumentando a accesibilidade dos afluentes do río Miño ás especies de peixes migradores.
  • Novos dispositivos de franqueo deseñados, testados e instalados en cursos fluviais tributarios da subacía internacional do Miño. Trátase dun produto innovador do proxecto, xa que permitirá contribuír á permeabilización de obstáculos para peces migradores e a fauna en xeral a través de solucións ad- hoc ás condicións dos obstáculos que limitan a continuidade fluvial.
  • Normas de xestión de comúns de pesca fluvial establecidas e acordadas entre as correspondentes autoridades de xestión competentes na materia de Galicia e Portugal. Dáse un paso moi relevante na xestión conxunta dos recursos piscícolas asociados á subacía internacional do río Miño implicando ás entidades con competencias na materia e que son socios no proxecto, sendo ademais coñecedores da situación real e actual das poboacións piscícolas.
  • Superficie de bosque de ribeira recuperados e restaurados para a mellora da calidade do hábitat fluvial. A recuperación de ribeira de bosque permitirá mellorar as marxes da canle fluvial, mellorando o hábitat de ribeira e por tanto, a calidade do hábitat fluvial asociado.
  • Plan de translocación de anguías a ríos tributarios de ambos os lados da fronteira na subacía internacional do río Miño. Plan estable de colaboración para permitir aumentar a taxa de supervivencia dos angulones que chegan remontando o río Miño ata o pé do encoro de Frieira.
  • Stock reprodutor de salmón procedente do río Miño e estudo das potencialidades para a reprodución en catividade do sáibao. Contribuirá a mellorar o estado de conservación de ambas as especies