POCTEP

barra-colores

O Programa Transfronteirizo INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 foi aprobado pola CE en febreiro de 2015, como continuación do anterior Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, co obxectivo de promover o desenvolvemento das zonas fronteirizas entre España e Portugal e avanzar na mellora da calidade de vida dos habitantes do espazo de cooperación. Incluído o financiamento nacional, o orzamento ascende a case 383 millóns de euros.

O espazo transfronteirizo inclúe 37 NUTS III pertencentes a ambos os países, de acordo co disposto no programa anterior.

Obxectivos do programa

barra-colores

O POCTEP actúa en cinco grandes ámbitos:

  • Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
  • Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas.
  • Promover a adaptación ao cambio climático en todos os sectores.
  • Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.
  • Mellora da capacidade institucional e a eficiencia da administración pública.

Liñas de acción

barra-colores

O programa actúa en catro grandes áreas xerais para a consecución de obxectivos:

  • Actuacións a favor dainvestigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
  • Actuacións relacionadas codesenvolvemento empresarial e o fomento do emprego de calidade.
  • Actuacións en materia de medio ambiente e infraestructuras enerxéticas e ecolóxicas.

Beneficiarios dO programa

barra-colores

O programa pode beneficiar as seguintes institucións:

Universidades, entidades de ensino superior, centros tecnolóxicos, institutos de investigación, parques científicos e tecnolóxicos, Administracións públicas, empresas, axencias de desenvolvemento rexional, fundacións de desenvolvemento e promoción económica, cámaras de comercio, agrupacións de empresas, asociacións empresariais, servizos de Protección Civil, confederacións hidrográficas, parques naturais e asociacións para a defensa e xestión do patrimonio natural, asociacións e organizacións da sociedade civil.