Rede Natura 2000 e o Proxecto Migra Miño

Rede Natura 2000 e o Proxecto Migra Miño

O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia é o instrumento básico para a planificación, ordenación e xestión en rede das zonas de especial conservación ( ZEC) e das Zonas de Especial Protección para as Aves ( ZEPA). A aprobación deste instrumento permite a transformación dos 59 lugares de importancia comunitaria (LIC) en zonas de especial conservación ( ZEC), dando  así cumprimento ás esixencias establecidas na normativa estatal e europea, Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestre (comunmente chamada Directiva Hábitat) e Lei 42/2007, do patrimonio natural e da biodiversidade.

O proxecto Migra Miño- Minho atópase localizado na subcuenca do tramo internacional do río Miño, leste contempla no seu territorio 5 espazos localizados na Rede Natura 2000 que son os seguintes:

  1. ZEC Baixo Miño (ES1140007)

Este ZEC inclúe basicamente a canle fluvial do río Miño desde a súa desembocadura ata a presa de Frieira. Tamén inclúe algúns ríos tributarios do mesmo, como é o río Deva entre outros. Será nos ríos tributarios onde se realizarán actuacións para a eliminación e permeabilización de obstáculos, a redución de presións e tamén as accións de apoio á mellora do estado de conservación dos peixes migradores (fundamentalmente anguía e salmón). No río Deva, concretamente na praia fluvial de Arbo, tamén se realizará o deseño e testeo de dispositivos de franqueo innovadores para peces migradores. En Frieira realizaranse diferentes actuacións en favor da conservación das especies de peixes migradores. Ademais desenvolveranse actuacións de divulgación e comunicación descritas no proxecto e diferentes medidas vinculadas ao seguimento das especies de peixes migradores.

  1. ZEC Río Tea (ES1140006)

Esta Zona Especial de Conservación engloba fundamentalmente a canle do río Tea. O río Tea será o lugar no que se desenvolvan diferentes accións do proxecto, ao ser receptor das anguías do plan de traslocación e da solta de salmóns que se produzan do stock reprodutor que se poñerá en marcha co proxecto. Posiblemente tamén se verá beneficiado das actuacións de repoboación de vexetación ripícola previstas no proxecto.

  1. Río Miño (PTCON0019) y 4. Estuarios dos Ríos Minho e Coura (PTZPE001)

Estes espazos veranse beneficiados polas actuacións do proxecto e nos mesmos desenvolveranse actuacións de divulgación e comunicación descritas no proxecto e diferentes actuacións de seguimento dos peixes migradores.