Por que é necesario Migra Miño- Minho?

Por que é necesario Migra Miño- Minho?

 

Actualmente, as poboacións piscícolas migradoras atópanse en franco declive, especies abundantes como o salmón, a anguía, o sábalo ou lamprea reducíronse tanto que a súa escaseza volveuse un novo e crecente problema para as actividades económicas tradicionais que dependen deles e para a conservación da biodiversidade.

Na bacía do río Miño a situación das especies migradoras é moi preocupante. A construción de presas (que leva perda do hábitat, zonas de reprodución, etc) e unha mala regulación pesqueira (con sobreexplotación importante para todas as especies) pódense identificar como os principais factores que afectan á súa distribución e abundancia. Sumado a isto, os aproveitamentos hidráulicos nas canles fluviais provocan un efecto barreira de maneira que illa as poboacións e impide os desprazamentos migratorios das poboacións.

Dada esta situación, faise imprescindible unha actuación conxunta e coordinada a ambos os dous lados da fronteira para mellorar o hábitat fluvial e incrementar a accesibilidade das canles tributarias tanto de Galicia como Norte de Portugal (tramo baixo do río Miño ata o encoro de Frieira) onde se executarán actuacións que axuden a mitigar outras presións ás que se enfrontan as especies obxectivo.

Durante o período de programación POCTEP 2007 – 2013 levouse a cabo o proxecto «Natura Miño – Minho, Programa de valorización dos recursos naturais da bacía hidrográfica do Miño – Minho» liderado pola Dirección Xeral de Conservación dá Natureza da Xunta de Galicia. Grazas a este proxecto alcanzouse un elevado coñecemento da bacía do río, tanto desde o punto de vista territorial como do estado de conservación dos hábitats fluviais e especies acuáticas. Como resultado definíronse estratexias comúns a ambos os dous lados da fronteira para a coordinación de accións de protección das augas e do seu uso sustentable.

O proxecto Migra Miño- Minho apoiarase nos resultados alcanzados para poñer en marcha actuacións sobre o terreo que incidan positivamente no estado de conservación dos hábitats fluviais da conca baixa do río Miño e máis concretamente nas especies de peixes migradores. Leste dará resposta ás demandas político-sociais de protección e mellora do estado dos recursos naturais, mediante a conservación dun da compoñentes clave máis ameazados, que contribuirá á preservación e valorización das actividades pesqueiras tradicionais, así como ao desenvolvemento socioeconómico sustentable do territorio transfronteirizo ao responder as necesidades prácticas das actividades comerciais coa pesca, o turismo ou o sector enerxético.