Coñece os retos de Migra Miño_Minho

Coñece os retos de Migra Miño_Minho

Os retos e oportunidades do proxecto son altamente coherentes cos obxectivos territoriais da área de cooperación e fundaméntanse nos seguintes aspectos:

  • Reto 1: Mellorar o estado de conservación do hábitat fluvial da conca do río Miño no seu tramo internacional a partir dun plan de intervención conxunta que contribúa á mellora das poboacións de peixes migradores

Este reto está en liña coa obxectivos da área de cooperación de mellorar a calidade das augas superficiais, en especial daquelas áreas naturais de alto valor ecolóxico ou incluídas na Rede Natura 2000. Hai que lembrar que na área de intervención do proxecto localízanse 5 espazos da Rede Natura 2000 ( ZEC Baixo Miño (ES1140007), ZEC Río Tea (ES1140006), Río Minho ( PTCON0019), Corno do Bico ( PTC0 N0040) e Estuarios dous Ríos Minho e Coura ( PTZE0001).

  • Reto 2: Articular medidas de xestión conxunta de pesca fluvial na conca do río Miño no seu tramo internacional

Este reto supón dar cumprimento á obxectivo da área de cooperación de traballar na xestión conxunta das concas fluviais, neste caso orientado a unha regulación conxunta da conca do río Miño desde o punto de vista da explotación dos recursos pesqueiros comúns, especialmente salmón, anguía e lamprea, que son a base dunha actividade local moi relevante e que lle dá á zona unha identidade local singular e compartida.

  • Reto 3: Reforzar e mellorar o estado de conservación das poboacións dos peixes migradores no río Miño

Por primeira vez, preténdese compartir estratexias e accións en favor das especies migradoras baixo o enfoque de aplicar medidas de conservación comúns e coordinadas da conca internacional. Desta maneira refórzase o reto da xestión piscícola conxunta, que ademais de ter un beneficio ambiental contribúe a reforzar unha actividade económica básica na zona de intervención.

  • Reto 4: Avaliar obxectivamente o impacto das estratexias conxuntas implementadas para a mellora do estado de conservación do hábitat e das especies de peces migradores na bacía internacional do río Miño

Tamén é un reto do proxecto establecer procedementos comúns e levar a cabo as accións necesarias para avaliar o grao de impacto na mellora do estado de conservación das especies de peixes migradores, o que reforza aínda máis a estratexia de cooperación conxunta entre as institucións con competencias na materia entre Galicia e o Norte de Portugal e contribúe a sentar as bases para a elaboración de instrumentos de planificación e ordenación dos espazos naturais e dos recursos ambientais.